Europos pieno tarybos renginiai | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos renginiai

2019 m. gruodžio 4 d. vyko EMB narių susirinkimas.

Įsibėgėjus deryboms ES institucijose dėl ES Daugiametės finansinės perspektyvos, BŽŪP struktūros ir finansavimo, o Lietuvoje nerimstant ūkininkų protestams dėl nesąžiningų konkurencinių sąlygų ir nevienodų tiesioginių išmokų, Europos pieno taryboje vyko pasitarimas, kurio metu derintos EMB pozicijos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos struktūros ir galimų EMB veiksmų, įtakojant sprendimus dėl ES teisėkūros. LPGA teikė siūlymą, ir pavyko pasiekti EMB palaikymo dėl sąžiningų konkurencinių sąlygų visoje ES ir išmokų suvienodinimo – ši pozicija atspindėta EMB poziciniame dokumente. Pavyko suderinti dėl EMB palaikymo dėl protesto akcijų, kurios planuojamos 2020 m. pradžioje, kai prasidės galutinis derybų dėl ES biudžeto paskirstymo etapas. Be to, susirinkime aptarti 2020 m. veiklos planai ir bendrų priemonių, siekiant sąžiningos bendrosios ES politikos, galimybės.

Tą pačia dieną EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete vyko klausymai dėl Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. EMB kvietimu dalyvavo ir LPGA atstovas.

Remiantis Europos Komisijos pasiūlymais, aiškėja, kad kiekviena valstybė narė sekančiame finansiniame laikotarpyje turės rengti savo strateginius planus, kurie apims ir tiesioginių išmokų, ir kaimo plėtros priemones. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net 40 proc. žemės ūkiui ir kaimo plėtrai tenkančio biudžeto Europos Sąjunga ketina skirti su klimatu ir aplinka susijusioms veikloms. Lietuvos pieno gamintojų asociacija atstovauja gyvulininkystės sektorių, kurio indėlis į klimato kaitos ir aplinkosaugos priemones ypač reikšmingas. Tad ypač svarbu dalyvauti šia tema vykstančiose diskusijose, ruošti pieno sektoriaus atstovus būsimosios BŽŪP prioritetų įgyvendinimui ir šviesti asociacijos narius apie laukiančias naujoves.

Europos Parlamentas yra ES piliečių balsą atstovaujanti institucija, kuri dar praeitoje kadencijoje išreiškė poziciją, kad BŽŪP biudžetas negali būti mažinamas, o visos veiklos, kurių visuomenė tikisi iš žemdirbių, turi būti adekvačiai finansuojamos. Šio EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto posėdžio bei BŽŪP tema vykusių klausymų metu ne kartą nuskambėjo mokslininkų raginimas perorientuoti BŽŪP paramą nuo paramos, skiriamos gamybos palaikymui, link paramos už konkrečių viešųjų gėrybių teikimą. Tačiau Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje numatyta, kad BŽŪP tikslai yra skatinti maisto produktų gamybą už vartotojams prieinamas kainas. LPGA ir EMB siekia, kad Europos Sąjunga nenukryptų nuo šių SESV išdėstytų tikslų.

Po šio renginio LPGA pateikė siūlymą EMB raštu kreiptis į Europos Parlamento narius, išdėstant EMB poziciją dėl pieno gamintojų indėlio, prisidedant prie klimato kaitos reiškinio mažinimo.

LPGA informacija